Thông tin viện
Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Viện Khoa học Giáo dục và nghề nghiệp (Viện KHGDVNN) đã kế thừa và phát huy thành tựu của các Viện nghiên cứu tiền thân, tạo lập cơ sở xây dựng nền khoa học giáo dục (KHGD) Việt Nam hiện đại, tiên tiến, mang bản sắc dân tộc, góp phần giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục của đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.