CÁC ĐƠN VỊ LỚN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
 
Tên đơn vị
Website
Bộ Giáo dục & Đào tạo
moet.edu.vn
Bộ Khoa học công nghệ
most.gov.vn
Mạng Khoa học giáo dục
khgd.edu.vn

Website Quản lý cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

qlkhcn.net

Dự án hỗ trợ đổi mới quản lý
srem.com.vn
Thư viện giáo trình điện tử
moet.gov.vn
Nhà xuất bản giáo dục
nxbgd.com.vn
Đại học sư phạm Hà Nội
hnue.edu.vn/
Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
hcmup.edu.vn
Đại học sư phạm Hà Nội 2
hpu2.edu.vn
Học viện Quản lý giáo dục
niem.edu.vn
   
Hội đồng anh tại Việt Nam
britishcouncil.org/vi/vietnam
Trung tâm TT tài nguyên giáo dục
eric.ed.gov
Kho phần mềm tự do mã nguồn mở giáo dục

opensource.moet.gov.vn

hoặc: manguonmo.moet.gov.vn