Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Viện Khoa học Giáo dục và nghề nghiệp (Viện KHGDVNN) đã kế thừa và phát huy thành tựu của các Viện nghiên cứu tiền thân, tạo lập cơ sở xây dựng nền khoa học giáo dục (KHGD) Việt Nam hiện đại, tiên tiến, mang bản sắc dân tộc, góp phần giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục của đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


THÔNG ĐIỆP CỦA VIỆN TRƯỞNG
 Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Viện Khoa học Giáo dục và nghề nghiệp (Viện KHGDVNN) đã kế thừa và phát huy thành tựu của các Viện nghiên cứu tiền thân, tạo lập cơ sở xây dựng nền khoa học giáo dục (KHGD) Việt Nam hiện đại, tiên tiến, mang bản sắc dân tộc, góp phần giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục của đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Là cơ quan nghiên cứu quốc gia, Viện KHGDVNN không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề do thực tiễn đổi mới, phát triển giáo dục đặt ra, đồng thời chủ động đi đầu trong việc nghiên cứu luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước; thực hiện các nghiên cứu và tư vấn về quy hoạch phát triển giáo dục của địa phương, chuyển giao công nghệ giáo dục, kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục; đào tạo sau đại học; tăng cường hợp tác giao lưu với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, từng bước đóng góp thiết thực, có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển giáo dục nói chung và xây dựng nền KHGD Việt Nam nói riêng. 
Viện Khoa học giáo dục và nghề nghiệp tin tưởng rằng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Khoa học và công nghệ, với sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan nghiên cứu, các trường học và các bạn đồng nghiệp trong nước, ngoài nước, Viện sẽ có những đóng góp ngày càng mạnh mẽ hơn vào việc xây dựng một nền giáo dục chất lượng cao của đất nước.
TẦM NHÌN
Trở thành một trung tâm khoa học hàng đâu trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo về KHGD, góp phân đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.
 
SỨ MẠNG
Tiếp tục phát triển nền KHGD Việt Nam; xây dựng những luận cứ khoa học đổi mới quản lí nhà nước về giáo dục, quản lí và quá trình dạy học trong các nhà trường; nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chính sách và chương trình giáo dục cho tất cả các cấp học; đào tạo, bồi dưỡng sau đại học đáp ứng nhu câu xã hội.
CHỨC NĂNG
Viện KHGDVNN là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ khoa học công nghệ, có chức năng nghiên cứu toàn diện vê giáo dục (nghiên cứu cơ bản vê KHGD, nghiên cứu vê quản lí giáo dục, nghiên cứu vê chương trình và nội dung, phương pháp giáo dục, nghiên cứu vê chính sách giáo dục), xây dựng chiến lược giáo dục, chính sách quản lí nhà nước vê giáo dục và đào tạo;
NHIỆM VỤ
- Thực hiện nghiên cứu cơ bản vê KHGD (giáo dục học và giáo dục học hiện đại, triết học giáo dục, xã hội hóa giáo dục, kinh tế học giáo dục; tâm lí học và sinh lí học giáo dục, quản lí giáo dục; hệ thống giáo dục; thống kê, dự báo trong GD&ĐT; nội dung và phương pháp giáo dục; điêu kiện đảm bảo chất lượng giáo dục...), kinh nghiệm phát triển giáo dục của các nước trên thế giới và trong khu vực, tổng kết quá trình phát triển giáo dục Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử để xây dựng bài học kinh nghiệm, cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng và ban hành các chiến lược, chủ trương và chính sách phát triển giáo dục đối với các ngành học, cấp học, trình độ đào tạo của Bộ KH&CN
.- Chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ do các cơ quan Nhà nước giao và đặt hàng; tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài theo khả năng, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của Viện; chủ động khai thác, kí hợp đồng dịch vụ KH&CN theo khả năng và phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của Viện với các tổ chức, cá nhân và tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.