THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯ
Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao nhất giúp các đơn vị đạt hiệu qủa kinh tế..