THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CÁC LỚP NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
Mục đích khóa học  bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ Xây Dựng:
Căn cứ điều 52 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về điều kiện, năng lực của chỉ huy công trình.
Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản và những nhiệm vụ chủ yếu của một người cán bộ chỉ huy trưởng công trường phải thực hiện.
Giúp người học nắm vững về luật xây dựng và các hợp dồng trong xây dựng. Biết ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thi công, khả năng quản lý và tiến độ thi công, quản lý chi phí trong xây dựng.