2/1/2016 11:08:02 AM


VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ NGHỀ NGHIỆP

Số: 20/QĐ-VKHGDVNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

Vận Hành Cần Trục

1. Mục tiêu đào tạo

- Kiến thức

- Kỹ năng

- Thái độ

2. Thời gian đào tạo

- Thời gian đào tạo: 3 tháng

- Thời gian thực học: 320 giờ

+ Lý thuyết: 80 giờ

+ Thực hành: 240 giờ

- Thời gian ôn và kiểm tra: 30 giờ.

3. Nội dung đào tạo

 

 

TT

 

Nội dung chương trình

Số giờ

Tổng số

Lý thuyêt

Thực hành

Kiểm tra

 

Phần 1: Động cơ đốt trong

 

 

 

 

1

Nội quy an toàn

1

1

 

 

2

Khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong

5

2

3

 

3

Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

10

2

8

 

4

Cơ cấu phân phối khí

6

2

4

 

5

Hệ thống bôi trơn

6

2

4

 

6

Hệ thống làm mát

5

3

2

 

7

Hệ thống cung cấp nguyên liệu

15

2

13

 

8

Hệ thống đánh lửa

5

2

3

 

9

Hệ thống khởi động

5

2

3

 

10

Kiểm tra

2

 

 

2 (lt)

 

Phần 2: Cấu tạo máy

 

 

 

 

11

Khái niệm cơ bản về cần trục

6

2

4

 

12

Sơ đồ dẫn động cần trục

10

2

8

 

13

Cơ cấu hệ thống truyền lực máy cơ sở

15

3

12

 

14

Cấu tạo các cơ cấu truyền lực của cần trục

19

3

16

 

15

Hệ thống điều khiển

10

3

7

 

16

Hệ thống an toàn

6

3

3

 

17

Thiết bị làm việc

6

3

3

 

18

Khung quay trên cần trục

6

2

4

 

19

Kiểm tra

2

 

 

2 (lt)

 

Phần 3: Vận hành máy

 

 

 

 

20

Kỹ thuật an toàn khi sử dụng cần trục

5

2

3

 

21

Kỹ thuật bảo dưỡng

5

2

3

 

22

Kiểm tra điều chỉnh những hư hỏng thường gặp

15

3

12

 

23

Thao tác khởi động động cơ

5

1

4

 

24

Thao tác cơ bản của lái xe

5

1

4

 

25

Di chuyển cần trục vào vị trí làm việc

5

2

3

 

26

Thao tác nối truyền động cho cần trục

5

1

4

 

27

Giới thiệu buồng điều khiển cho cần trục

5

2

3

 

28

Thao tác điều khiển cần trục

5

2

3

 

29

Điều khiển cần trục không tải

11

2

9

 

30

Công việc treo buộc hàng móc tải

11

3

8

 

31

Cẩu hàng nhẹ đặt đúng vị trí quy định

10

2

8

 

32

Khử rung lắc khi cẩu hàng

11

3

8

 

33

Cẩu, lắp, dựng cột

10

2

8

 

34

Cẩu lắp xà dầm thép

11

3

8

 

35

Cẩu hàng thu dọn bãi

10

2

8

 

36

Bài tập tổng hợp

40

4

36

 

37

Ôn tập và kiểm tra

6

 

 

 

 

Tổng cộng:

320

80

240