2/1/2016 10:58:26 AM

Khung chương trình đào tạo nghề Sửa chữa Cơ Điện


VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ NGHỀ NGHIỆP
TT ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ ĐÔNG NAM Á

Số: 12/QĐ-VKHGDVNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA CƠ ĐIỆN

 

I.                   Mục tiêu đào tạo

1, Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

-         Kiến thức

-         Kỹ năng

-         Thái độ

2, Cơ hội việc làm

II.                Thời gian đào tạo

1, Thời gian của khóa học

-         Thời gian đào tạo: 4 tháng

-         Thời gian thực học tối thiểu: 520 giờ

-         Thời gian ôn, kiểm tra: 80 giờ.

2, Chương trình môn học

 

Mã MH

 

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MH 01

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

40

12

26

2

MH 02

Đo các đại lượng điện và không điện

80

28

49

3

MH 03

Sửa chữa, bảo dưỡng máy điện

88

20

65

3

MH 04

Sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện

72

16

53

3

MH 05

Sửa chữa, bảo dưỡng động cơ đốt trong

120

24

91

5

MH 06

Sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp

120

16

100

4

 

Cộng

520

116

384

20